پایه

۴۵۰,۰۰۰

تومان/ماهانه

اقتصادی

۶۰۰,۰۰۰

تومان/ماهانه

پایه

۵,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان/سالانه

اقتصادی

۷,۲۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان/سالانه

پیشرفته

۱۴,۴۰۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان/سالانه

سفارشی